Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Vid extra bolagsstämma den 10 april 2017 beslutades om att anta en instruktion för tillsättande av valberedning. Enligt instruktionen ska valberedningen, som huvudregel, bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktie­ägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren osv. Namnet på valberedningens ledamöter och namnet på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till anna följer av Svensk Kod för Bolagsstyrning.