Årsredovisning 2016

2017-03-17 18:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Instalco Intressenter AB, organisationsnummer 559015-8944, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

Koncernens finansiella rapporter för den rapportperiod som slutade den 31 december 2016 (inklusive jämförelsetal) godkändes av styrelsen den 17 mars 2017.