Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2017-07-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Per den 31 juli 2017 finns det totalt 46 418 368 aktier och röster i Instalco Intressenter AB (”Instalco” eller ”Bolaget”). Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 106 760 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärven av Frøland & Noss Elektro AS samt AS Elektrisk. Offentliggörande Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 17:45 CET. För ytterligare information: Adrian Westman, IR-ansvarig telefon 0735 09 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.