Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Efter bolagsstämman är styrelsen Instalcos högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ och svarar för bolagets organisation, förvaltning och fortlöpande bedömning av koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Enligt Instalcos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten samt efterlevnad av interna riktlinjer. Bland uppgifterna ingår även att säkerställa att bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta och utvärdera verkställande direktören.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställs på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov.

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.