Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-08 15:00:00

Förvärvsintensivt kvartal med god lönsamhet

Januari – mars 2018 · Nettoomsättningen ökade med 42,2 procent till 979 (689) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 3,0 (9,3) procent. · Justerad EBITA ökade till 72 (45) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,3 (6,5) procent. · Det operativa kassaflödet för kvartalet var 74 (104) miljoner kronor. · Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 315 miljoner kronor. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 0,42 (0,56) kronor. Kommentarer från VD Per Sjöstrand: Instalco har inlett 2018 med god tillväxt och lönsamhetsutveckling. Omsättningen ökade till 979 (689) miljoner kronor varav 41,3 procent var förvärvad tillväxt och 3,0 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för första kvartalet uppgick till 72 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-­marginal om 7,3 (6,5) procent. Orderstocken utvecklades starkt och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 736 (2 189) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 70,7 procent. I kvartalet avyttrade vi bolaget Expertkyl, vilket belastar periodens rapporterade resultat med 30 miljoner kronor och resultat per aktie med 63 öre, samtidigt som det får en positiv effekt på gruppens organiska tillväxt. Förvärvsintensivt kvartal Första kvartalet har varit förvärvsintensivt och Instalco fortsätter att växa enligt plan. Under kvartalet har vi förvärvat fem nya bolag som alla bidrar till vår fortsatta expansion. Genom förvärvet av Sprinklerbolaget med rikstäckande verksamhet inom brandskydd och sprinklersystem har vi dessutom breddat Instalco inom ett nytt spännande verksamhetsområde där vi ser många synergier med våra befintliga enheter. Inom el har vi förvärvat 3EL i Västerås och Rikelektro som har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Rikelektro levererar tekniska installationer som el, tele och data med specialisering mot detaljhandeln vilket är ett delvis nytt område inom Instalco. Vidare har vi förvärvat Vent och Värmeteknik VVT som är verksamt främst i Skåne samt Stockholmsföretaget VVS-Kraft som utför installationer och service inom VS. Vår förvärvspipeline är starkare än någonsin och vi kommer att fortsätta vår tillväxtresa genom att expandera och förvärva lönsamma bolag som kan bidra till koncernens strategi och utveckling. Vi förväntar oss flera avslut under andra kvartalet. Vi har högt ställda kvalitetskrav vid förvärv och vår ambition är att förvärva bolag med en sammanlagd årlig omsättning på 600-800 miljoner kronor med en EBITA-nivå i linje med vårt marginalmål om 8 procent. Specialisering central i Instalcomodellen Vi talar ofta om våra stora prestigeprojekt. Men det är den stora mängden av mindre projekt i mellansegmentet som ligger till grund för de höga marginalerna. Våra bolag är högt specialiserade i sin verksamhet vilket är en viktig del i Instalcomodellen, och möjliggör samarbete mellan olika discipliner. Bland annat har vi fått vårt första uppdrag med installation el, VS, ventilation och sprinkler i samma projekt. Det multidisciplinära projektet är i Gränby Köpstad i Uppsala där DALAB och Sprinklerbolaget gör installationerna i nybyggnation av butiksfastighet. Ett annat mindre men specialiserat projekt är VVS-­Installatörs byte till ny bergvärmeanläggning i Haga tingshus i Solna. Huset inrymmer Karolinska Institutets medicinhistoriska bibliotek och med den nya anläggningen minskar energiförbrukningen samtidigt som säkerheten för de historiska boksamlingarna förbättras då brandrisken väsentligt minskar. Instalco är sedan tidigare Sveriges främsta sjukhusbyggare inom VS-området. Det har under kvartalet ytterligare bekräftats genom LG Contractings 200-miljonerkronors­order för nybyggnationer vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Ett annat sjukhusuppdrag är vid Nya Sjukhusområdet i Malmö där Rörläggaren ingått ett samarbetsprojekt ihop med APQ och Assemblin. Det omfattande projektet sträcker sig fram till mitten av 2020-talet. God spridning på projekt och marknader Behovet av nya bostäder är fortsatt mycket stort men byggnadstakten för att möta behovet begränsas av bristen på arbetskraft. Tendenser finns också att fokus flyttas från produktion av bostadsrätter mot hyresrätter. ­Instalcos exponering mot bostadsmarknaden är relativt liten och koncernens huvudinriktning ligger på installationer i kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter, vilket gör att vi står stabila tack vare en god spridning på olika typer av projekt och marknader. Samarbetet mellan våra bolag ökar hela tiden i takt med att vi blir fler med mer specialistkunskap. Våra ledord är samverkan, moget modernt ledarskap och effektiva processer där vi delar med oss av det vi är bäst på. Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 15:00 CET. För ytterligare information: Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49 Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44 Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 45 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.