Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-25 12:00:00

Hög tillväxt i omsättning och orderstock

April – juni 2017 · Nettoomsättningen ökade med 30,5 procent till 781 (599) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var –9,0 procent. · Justerad EBITA ökade till 69 (55) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,9 (9,2) procent. · Det operativa kassaflödet för kvartalet var 30 (77) miljoner kronor. · Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 167 miljoner kronor. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 0,90 (0,81). Januari – juni 2017 · Nettoomsättningen ökade med 37,0 procent till 1 470 (1 073) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 2,8 procent. · Justerad EBITA ökade till 114 (80) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,8 (7,5) procent. · Det operativa kassaflödet för perioden var 134 (152) miljoner kronor. · Sex förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 482 miljoner kronor. · Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,46 (1,22) kronor. VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet: Instalco uppvisade fortsatt omsättningstillväxt med god lönsamhet under årets andra kvartal. Omsättningen ökade till 781 (599) miljoner kronor varav –9,0 procent var organisk tillväxt och 38,6 procent var förvärvad tillväxt. Under andra kvartalet föregående år hade vi ovanligt många större projekt, vilket påverkade kundfordringarna och därmed kassaflödet samt den organiska tillväxten i kvartalet. Sett till första halvåret uppgick den organiska tillväxten till 2,8 procent. Justerad EBITA i det andra kvartalet uppgick till 69 miljoner kronor, mot­svarande en marginal om 8,9 procent. Vi såg en stark tillväxt i orderstocken, som vid utgången av kvartalet uppgick till 2 496 (1 683) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 48,3 procent. Tillväxt på alla marknader Instalco fortsätter att växa på alla marknader. Vi ser hög efterfrågan på installationstjänster inom samtliga områden, samtidigt som många entreprenörer lockas av vår modell. Jämfört med tidigare perioder gjordes färre förvärv under det andra kvartalet, men detta var till stor del kopplat till börsnoteringen i maj som drog resurser från den normala verksamheten. Sammanlagt har vi i år fram till slutet på kvartalet förvärvat bolag med en bedömd årlig omsättning om cirka 482 miljoner kronor. Fortsatt expansion i Norge Under kvartalet har vi stärkt vår närvaro i Norge genom förvärv av elinstallationsbolaget Frøland & Noss i Bergen. Frøland & Noss blir vårt första insteg i Bergen-regionen, där vi ser goda möjligheter till vidare expansion. Vi tittar redan nu på att utöka verksamheten till att också omfatta ventilation. Sammantaget ser vi positivt på den norska marknaden och har för avsikt att fortsätta växa inom alla våra verksamhetsområden. I det gångna kvartalet har vi också arbetat med lönsamhetsskapande aktiviteter i våra norska bolag, vilket resulterat i en stärkt marginal. Hållbara tjänster En drivkraft för marknadstillväxt i hela Norden är en till­tagande efterfrågan från såväl fastighetsägare som konsumenter på energieffektiva installationer. Instalcos bolag ligger långt fram i att kunna erbjuda hållbara tjänster. Ett exempel från det gångna kvartalet är den bergvärmeanläggning som byggts för Panncentralen Frölundaborg. Vi är stolta över att tre Instalco-bolag stod bakom projektet, som inneburit minskade koldioxid- och svaveldioxidutsläpp med 78 respektive 55 procent samt kväveoxider med 41 procent för de fastigheter som är anslutna till bergvärmepumpen. LG Contracting var totalentreprenör och arbetade med Expertkyl och Tofta Plåt & Ventilation som underleverantörer. Genom effektiv samverkan bolagen emellan tog utförandet endast 8 månader – ett tydligt exempel på hur Instalcomodellen ska fungera! Stark marknad Vi behåller vår positiva syn på Instalcos fortsatta utveckling. Vi ser ingen avmattning i marknaden och orderläget är mycket starkt – den stora utmaningen nu är snarare att hitta arbetskraft, vilket kan komma att hålla tillbaka den organiska tillväxttakten framåt något. Vi håller samtidigt fast vid vår ambitiösa förvärvsplan och för kontinuerligt diskussioner med flertalet intressanta bolag på samtliga våra marknader. Presentation av rapporten Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/ audiocast idag den 25 augusti kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer: SE: +46 8 566 42 699 UK: +44 203 008 9803 US: +1 855 831 5948 Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q2-2017. Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 12:00 CET. För ytterligare information: Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49 Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44 Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.