Finansiella mål

Finansiella mål

Tillväxt
Instalco har som mål att uppnå en justerad EBITA på 450 miljoner kronor senast slutet av år 2019, motsvarande mer än en fördubbling av justerad EBITA för 2016. Instalco ska över tid ha en genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 5 procent.

Lönsamhet
Instalco har som målsättning att uppnå en justerad EBITA-marginal på 8,0 procent.

Kassakonvertering
Instalco har som mål att uppnå en kassakonverteringsgrad på 100 procent, mätt över en rullande tolvmånadersperiod.

Utdelningspolicy
Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.