Ersättningar

Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid extra bolagsstämma den 10 april 2017 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att Koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för Bolaget rimliga kostnader.

Ersättningen ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalas och motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder från tidigast 60 års ålder. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och marknadsmässig. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader för verkställande direktören och tre till sex månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst tolv månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i högst tolv månader (fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska med andra ord sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner). Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.