Incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Vid Instalcos senaste årsstämma den 27 april 2017 beslutades att införa ett incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare genom emission av teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Teckningsoptionerna har ännu inte tecknats av de som har möjlighet att delta i incitamentsprogrammet.

Sammanlagt kommer cirka 50 medarbetare att erbjudas möjlighet att delta i programmet. Endast styrelseledamöter i bolaget som dessutom är anställda i koncernen (två ledamöter) får delta i incitamentsprogrammet.

Det maximala antalet teckningsoptioner som kan tilldelas deltagarna i programmet ska motsvara högst 4,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning vid tidpunkten omedelbart efter genomförandet av bolagets börsnotering.

Teckningsoptionerna kommer att emitterats i två separata serier, Serie 2017/2020:1 omfattande högst 50 procent av det totala antalet teckningsoptioner och Serie 2017/2020:2 omfattande högst 50 procent av det totala antalet teckningsoptioner möjliga att emittera under incitamentsprogramet. Varje deltagare är berättigad att teckna ett visst högsta antal teckningsoptioner av respektive serie beroende av deltagarens position inom koncernen. Lösenpriset för teckningsoptioner enligt Serie 2017/2020:1 och Serie 2017/2020:2 ska motsvara 120 respektive 130 procent av det fastställda priset för aktier sålda i anslutning till bolagets börsnotering. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2020 och fram till och med den 30 juni 2020.

Teckningskursen för teckningsoptionerna, det vill säga det pris som deltagarna ska betala vid teckning och tilldelning av teckningsoptionerna(optionspremien), ska motsvara optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med värderingsprinciper i linje med marknadspraxis. Värderingen av optionerna ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller ett revisionsbolag.