Koden

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (”följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport och Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten med undantag för det faktum att två av styrelsens ledamöter (Anders Eriksson och Göran Johnsson) arbetar i ledningen för Bolagets dotterbolag. Enligt Koden får högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag.

Instalco bedömer att styrelsen har en för Bolaget ändamålsenlig storlek och sammansättning och att nämnda avvikelse från Koden är motiverad. Mot bakgrund därav har styrelsen beslutat att rapportera avvikelse från Koden i denna del och överlåta frågan angående styrelsens storlek och sammansättning till valberedningen inför årsstämman med den nya aktieägarkretsen efter notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.