Articles of Association

The English text of the Articles of Association is an unofficial office translation. In the event of any discrepancy between the Swedish and the English texts, the Swedish text shall prevail.


BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för / for
Instalco AB
(org. nr / Reg. No. 559015-8944)

 

Antagen på årsstämma den 8 maj 2019

Adopted at the general shareholders’ meeting held on 8 May 2019

 

1 §                  Firma / Name

                        Bolagets firma är Instalco AB. Bolaget är publikt (publ).

                        The company’s name is Instalco AB. The company is a public company (publ).

 

2 §                  Säte / Registered office

                        Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

                        The registered office of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

 

3 §                  Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

                        Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

                        The object of the company’s business is to, directly or indirectly, independently or through subsidiary companies, engage in construction, consulting, sales and service and to conduct any business compatible therewith, and to own and administer real and movable estates and to conduct any business compatible therewith. The company will additionally provide intra-group services such as administration, finance and legal support, and conduct any business compatible therewith.

4 §                  Aktiekapital / Share capital

                        Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor.

                        The company’s share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000.

 

5 §                  Antal aktier / Number of shares

                        Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 stycken och till högst 160 000 000 stycken.

                        The company shall have not less than 40,000,000 shares and not more than 160,000,000 shares.

 

6 §                  Styrelse / Board of directors

                        Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

                        The board of directors shall consist of at least three (3) and no more than ten (10) members without deputy members.

 

7 §                  Revisor / Auditor

                        Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

                        The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.

                            

8 §                  Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meetings

                        Kallelse till bolagstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice of shareholders’ meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.           

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Shareholders wishing to participate in shareholders’ meetings must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the shareholders’ meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders’ meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the shareholders’ meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders’ meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

 

9 §                  Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetings

                        Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

                        The following matters shall be addressed at annual shareholders’ meetings:

 1. Election of a chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
 7. Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolutions regarding allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
 9. Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, when applicable, deputy directors;
 11. Determination of fees to be paid to members of the board of directors and auditors;
 12. Election of the members of the board of directors and auditors and, when applicable, deputy auditors; and
 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.

 

10 §               Räkenskapsår / Financial year

                        Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

                        The company’s financial year shall be calendar year.

 

11 §               Avstämningsförbehåll / Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).