Bolagsordning

The English text of the articles of association is an unofficial office translation. In the event of any discrepancy between the Swedish and the English texts, the Swedish text shall prevail.

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för / for Instalco AB (559015-8944)


1 § Företagsnamn / Name

Bolagets företagsnamn är Instalco AB. Bolaget är publikt (publ).

The company’s name is Instalco AB. The company is a public company (publ).


2 § Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered office of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.


3 § Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.


The object of the company’s business is to, directly or indirectly, independently or through subsidiary companies, engage in construction, consulting, sales and service and to conduct any business compatible therewith, and to own and administer real and movable estates and to conduct any business compatible therewith. The company will additionally provide intra-group services such as administration, finance and legal support, and conduct any business compatible therewith.


4 § Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor.

The company’s share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000. 2


5 § Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 stycken och till högst 800 000 000 stycken.

The company shall have not less than 200,000,000 shares and not more than 800,000,000 shares.


6 § Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of at least three (3) and no more than ten (10) members without deputy members.


7 § Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.


8 § Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meetings

Kallelse till bolagstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice of shareholders’ meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Shareholders who wish to participate in a general meeting must give notice of attendance to the company not later than the day set out in the notice of the general meeting.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke. 3

Shareholders may be accompanied by up to two advisers at the general meeting, provided that the shareholder has notified the company of the number of advisers in the manner stated in the previous paragraph.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

The board of directors may resolve that persons not being shareholders of the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to attend or in any other manner follow the discussions at a general meeting.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The board of directors may, before a general meeting, decide that the shareholders shall have the right to exercise their voting rights by post in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.


9 § Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetings

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

The following matters shall be addressed at annual shareholders’ meetings:

 1. Election of a chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
 7. Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolutions regarding allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
 9. Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, when applicable, deputy directors;
 11. Determination of fees to be paid to members of the board of directors and auditors;
 12. Election of the members of the board of directors and auditors and, when applicable, deputy auditors; and
 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.


10 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company’s financial year shall be calendar year.

 
11 § Avstämningsförbehåll / Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479)

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland