Moden ledelse

Instalcos verdigrunnlag tar utgangspunkt i at alle mennesker har lik verdi. Vi jobber aktivt for at ingen ansatte eller arbeidssøkende hos oss skal diskrimineres, uansett kjønn, alder, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller funksjonell variasjon, og vi aksepterer derfor ikke diskriminering på noen måte.

Forretningsetikk

Et grunnkrav er at alle våre medarbeidere følger de lover og regler som gjelder. Utover det tar Instalco, i all vår virksomhet og i alle relasjoner, ansvar for å følge høye krav til god atferd og forretningsetikk.
Instalcos etiske retningslinjer ”Code of Conduct”, består av en rekke prinsipper som beskriver våre felles vurderinger. Hensikten med etiske retningslinjer er å formidle etiske vurderinger og forretningsmessige prinsipper til samtlige medarbeidere, kunder, leverandører, andre forretningspartnere og eiere, samt å gi veiledning i det daglige arbeidet.

Samfunnsansvar

Som en ledende aktør i installasjonsbransjen, har Instalco et stort samfunnsansvar. Vi bestreber oss på å rekruttere personale fra et bredt spekter av samfunnet. Instalco skal på alle nivåer preges av et åpent og ettergivende klima, fritt for fordommer. Instalco skal tilby alle, uansett kjønn eller etnisitet, samme muligheter til karriere- og kompetanseutvikling.

Lærlingeprogrammet er en måte å ta samfunnsansvar på, og er en viktig del av Instalcos eksisterende virksomhet. Det er også en måte å trygge den langsiktige tilgangen til dyktige medarbeidere på.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland