Moget ledarskap

Instalcos värdegrund tar avstamp i alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att ingen anställd eller arbetssökande hos oss ska diskrimineras, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation, och vi accepterar därför inte diskriminering i någon form.

Affärsetik

Ett grundkrav är att alla våra medarbetare följer de lagar och regler som gäller. Utöver det tar Instalco ansvar för att i all vår verksamhet, och i alla relationer, följa högt ställda krav på god etik och affärsmoral.

Instalcos uppförandekod ”Code of Conduct” består av ett antal principer som beskriver våra gemensamma värderingar. Syftet med uppförandekoden är att förmedla etiska värderingar och affärsmässiga principer till samtliga medarbetare, kunder, leverantörer, andra  affärspartners och ägare samt att ge vägledning i det dagliga arbetet.

Samhällsansvar

Som en ledande aktör i installationsbranschen har Instalco ett stort samhällsansvar. Vi strävar efter att rekrytera personal från ett brett spektrum av samhället. Instalco ska på alla nivåer präglas av ett öppet och tillåtande klimat fritt från fördomar. Instalco ska erbjuda alla, oavsett
kön eller etnicitet, samma möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Lärlingsprogrammet är ett sätt att ta samhällsansvar och är en viktig del av Instalcos befintliga verksamhet. Det är också ett sätt att trygga den långsiktiga försörjningen av skickliga medarbetare.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland