Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.

Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Detta ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller personer registrerade som ägare i den av Euroclear förda aktieboken på den av bolagsstämman, eller av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, fastställda avstämningsdagen.