Finansiella mål

Tillväxt
Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Marginal
Instalco har som målsättning att uppnå en EBITA-marginal på 8,0 procent.

Kapitalstruktur:
Instalcos nettoskuld i relation till EBITDA ska inte överstiga en kvot på 2,5.

Kassakonvertering
Instalco har som mål att uppnå en kassakonverteringsgrad på 100 procent, mätt över en rullande tolvmånadersperiod över en konjunkturcykel.

Utdelningspolicy
Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.

 

För utfall se Instalco i siffror och Utdelning.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland