Styrelse

Styrelseordförande

Per Sjöstrand

Född 1958
Ordförande, ledamot sedan 2021

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande: Green Landscaping, Uniwater, Handverksgruppen AS, Eltel.
Ledamot: Nordic Climate Group, ByggPartnerGruppen.

Arbetslivserfarenhet
Grundare av Instalco och vd 2014-2021. Vd i ett flertal bolag samt direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket.

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Beroende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Beroende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
22 957 835

Styrelseledamot

Johnny Alvarsson

Född 1950
Ledamot sedan 2016

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande: FM Mattsson Mora Group och Llentab. Ledamot: Beijer Alma, Sdiptech och Rotundagruppen.

Arbetslivserfarenhet
Lång erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal noterade bolag såsom Indutrade.

Utbildning
Civilingenjör, Managementutbildning 

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
85 940

 

Styrelseledamot

Carina Edblad

Född 1963
Ledamot sedan 2018

Nuvarande position
Vd Thomas Betong

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot: Purmo Group och Sweden Green Building Council.

Arbetslivserfarenhet
Lång erfarenhet inom byggbranschen som vd och i ledande positioner i internationella företag, bland annat Skanska. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
6 496

Styrelseledamot

Per Leopoldsson

Född 1960
Ledamot sedan 2018

Nuvarande position
Driver Solavik Förvaltning AB

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Layer Group AB, NAI Svefa, Vinga Group, Brandkontoret, fullmäktige för Fastighetsägarna i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet
Lång erfarenhet inom fastighets och byggbranschen. CFO Fastighets AB Näckebro, Ramböll och Bravida.

Utbildning
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
30 000

 

Styrelseledamot

Carina Qvarngård

Född 1959
Ledamot sedan 2018

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Ability2Sustain och RAK Systems.

Arbetslivserfarenhet
Mer än 35 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella företag, bland annat Ericsson, Sodexo Norden, Caverion och senior konsult inom hållbarhet samt organisation- och affärsutveckling.

Utbildning
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
1 200

Styrelseledamot

Ulf Wretskog

Född 1967
Ledamot sedan 2023

Nuvarande position
Vd Sodexo Corporate Services i Continental Europe

Arbetslivserfarenhet
30 års erfarenhet inom Bygg, Fastighet och Facilities Management i ledande befattningar i internationella företag såsom Skanska, Coor
och Sodexo. Har också haft ett flertal styrelseuppdrag inom PE-ägda portföljbolag.

Utbildning
Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
6 000

Styrelseledamot

Camilla Öberg

Född 1964
Ledamot sedan 2018

Nuvarande position
CFO Yubico

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Xvivo Perfusion.

Arbetslivserfarenhet
Lång erfarenhet som CFO i internationella verksamheter. CFO Cybercom Group, CFO Swegro Group, Head of Investor Relations WM-Data, CFO Logica.

Utbildning
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Aktieinnehav i Instalco
2 485

 

Innehav per 3 juni 2024. Inklusive närstående fysiska och juridiska personers innehav.

 

Styrelsens arbete

Efter bolagsstämman är styrelsen Instalcos högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ och svarar för bolagets organisation, förvaltning och fortlöpande bedömning av koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Enligt Instalcos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten samt efterlevnad av interna riktlinjer. Bland uppgifterna ingår även att säkerställa att bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta och utvärdera verkställande direktören.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställs på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov.

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enlig Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Camilla Öberg (ordförande), Per Leopoldsson och Carina Qvarngård. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att samtliga medlemmar i styrelsen ska ingå i ersättningsutskottet. Ordförande i styrelsen är tillika ordförande i ersättningsutskottet. 

Ersättningsutskottets sammanträder i samband med vissa utvalda styrelsemöten under året. De huvudsakliga uppgifterna är att:

  1. Besluta i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  2. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland