Styrelse

Styrelseordförande

Per Sjöstrand

Född: 1958.
Befattning: Styrelseordförande.
Övrig erfarenhet: Grundare av Instalco och VD 2014-2021. Per har 25 års erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Andra pågående uppdrag: Per är styrelseordförande i Green Landscaping AB (publ) och Åhlin & Ekeroth AB.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Instalco: 26 957 835 aktier.

 

Styrelseledamot

Johnny Alvarsson

Född: 1950.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Johnny är styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB och VBG GROUP AB (publ). Han är styrelseledamot i Beijer Alma AB och Sdiptech AB (publ).
Övrig erfarenhet: Johnny har nästan 30 års erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal noterade bolag. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Johnny äger 85 940 aktier i Instalco AB.

 

Styrelseledamot

Carina Edblad

Född: 1963.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Carina är VD för Thomas Betong AB samt ledamot i Purmo Group.
Övrig erfarenhet: Carina har mer än 30 års operativ erfarenhet av bygg- och entreprenadbranschen, som både specialist och ledare, med ansvar för projektledning, affärsutveckling, inköp och som VD. Carina har en civilingenjörsutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Carina äger 6 496 aktier i Instalco AB.

 

Styrelseledamot

Per Leopoldsson

Född: 1960.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Ledamot i Layer Group AB och Vinga Nordic Holding AB, fullmäktige för Fastighetsägarna i Stockholm, Brandkontoret och NAI Svefa.
Övrig erfarenhet: Lång erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. CFO Fastighets AB Näckebro, Ramböll och Bravida. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Per äger 30 000 aktier i Instalco AB.

 

Styrelseledamot

Carina Qvarngård

Född: 1959.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Carina arbetar som seniorkonsult inom organisations- och affärsutveckling mot nordiska kunder som har behov av att industrialisera och internationalisera sin verksamhet. Hon är styrelseledamot i XM Reality AB. 
Övrig erfarenhet: Carina har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella företag, bland annat Ericsson AB, Sodexo Norden och Caverion Oy. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Carina äger 1 000 aktier i Instalco AB.

 

Styrelseledamot

Ulf Wretskog

Född: 1967.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2023.
Andra pågående uppdrag: Ulf är VD för Sodexo Corporate Services i Continental Europe. 
Övrig erfarenhet: Ulf har 30 års erfarenhet inom Bygg, Fastighet och Facilities Management i ledande befattningar i internationella företag, såsom Skanska, Coor och Sodexo. Han har också haft ett flertal styrelseuppdrag inom PE-ägda portföljbolag. Ulf har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav: Ulf äger 6 000 aktier i Instalco AB.

 

Styrelseledamot

Camilla Öberg

Född: 1964.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Camilla är CFO i Yubico samt styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB.
Övrig erfarenhet: Camilla har en lång erfarenhet som CFO i komplexa och internationella verksamheter. Bland tidigare uppdrag har Camilla varit CFO för Swegro Group, Head of Investor Relations på WM-Data samt CFO för Logica. Hon har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Camilla äger 1 900 aktier i Instalco AB.

 

Innehav per 30 september 2023. Inklusive närstående fysiska och juridiska personers innehav.

 

Styrelsens arbete

Efter bolagsstämman är styrelsen Instalcos högsta beslutande organ. Styrelsen är även bolagets högsta verkställande organ och svarar för bolagets organisation, förvaltning och fortlöpande bedömning av koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.

Enligt Instalcos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa Bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten samt efterlevnad av interna riktlinjer. Bland uppgifterna ingår även att säkerställa att bolagets informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig samt att tillsätta och utvärdera verkställande direktören.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställs på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov.

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enlig Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Camilla Öberg (ordförande), Per Leopoldsson och Carina Qvarngård. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att samtliga medlemmar i styrelsen ska ingå i ersättningsutskottet. Ordförande i styrelsen är tillika ordförande i ersättningsutskottet. 

Ersättningsutskottets sammanträder i samband med vissa utvalda styrelsemöten under året. De huvudsakliga uppgifterna är att:

  1. Besluta i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  2. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland