Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat för rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt totalt eget kapital vid periodens slut.

Syfte

Avkastningen på eget kapital används för att analysera lönsamhet, baserad på hur mycket kapital som används.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital (balansomslutningen minus räntefria skulder). Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.

Syfte

Syftet är att analysera lönsamhet i relation till sysselsatt kapital.

EBIT-marginal

Resultat före räntor och skatter, i procent av nettoomsättning.

Syfte

EBIT-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

Syfte

EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten.

EBITA-marginal

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar, i procent av nettoomsättning.

Syfte

EBITA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Syfte

EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, i procent av nettoomsättningen.

Syfte

EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet.

Förvärvad nettoomsättningstillväxt

Förändring i nettoomsättningstillväxt i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, drivet av förvärv. Förvärvad nettoomsättning definieras som nettoomsättning under perioden som är hänförlig till bolag som har förvärvats under den senaste tolvmånadersperioden och för dessa bolag räknas endast omsättning fram till tolv månader efter förvärvsdatumet som förvärvad.

Syfte

Förvärvad nettoomsättningstillväxt avspeglar de förvärvade enheternas påverkan på nettoomsättningen.

Förändring i valutakurser

Perioden förändring av nettoomsättning som är relaterad till förändring i valutakurser (periodens början jämfört med periodens slut), i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden.

Syfte

Förändring i valutakurser avspeglar valutakursers påverkan på nettoomsättningen under perioden.

Kassakonvertering

Operativt kassaflöde rullande 12 månader i procent av EBITDA rullande 12 månader. Förändring beräkning kassakonvertering har skett under kvartal 4 2022, tidigare perioder har omräknats.

Syfte

Kassakonvertering används för att följa hur effektivt Koncernen hanterar löpande investeringar och rörelsekapital.

Nettoomsättningstillväxt

Förändring i nettoomsättning i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, föregående år.

Syfte

Förändring i nettoomsättning avspeglar Koncernens realiserade försäljningstillväxt över tid.

Nettoskuld i relation till EBITDA

Räntebärande nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett likviditetsmått för nettoskuld i relation till kassagenererande resultat i rörelsen. Nettoskuld baserad på balansdagen och EBITDA beräknas som den senaste tolvmånadersperioden.

Syfte

Måttet ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i procent av totalt eget kapital.

Syfte

Nettoskuldsättningsgrad mäter i vilken utsträckning Koncernen finansieras av lån. Eftersom likvida medel och andra kortfristiga placeringar kan användas för att betala av skulden med kort varsel, används nettoskuld i stället för bruttoskuld i beräkningen.

Operativt kassaflöde

EBITDA med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt justering för kassaflöde från förändring i rörelsekapital.

Syfte

Det operativa kassaflödet används för att följa kassaflödet som den löpande verksamheten genererar.

Orderstock

Värdet på återstående, ännu ej upplupna projektintäkter från inkomna order.

Syfte

Orderstocken är en indikator på Koncernens återstående projektintäkter från redan inkomna order.

Organisk tillväxt rensat för valutaeffekter

Förändring i nettoomsättning i jämförbara enheter efter justering för förvärvs- och valutaeffekter, i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden.

Syfte

Organisk nettoomsättningstillväxt exkluderar effekterna av förändringar i koncernens struktur och valutakurser, vilket möjliggör en jämförelse av nettoomsättningen över tid.

Räntebärande nettoskuld

Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel och andra kortfristiga placeringar.

Syfte

Räntebärande nettoskuld används som ett mått för att visa Koncernens totala skuldsättning.

Rörelsekapital

Varulager, kundfordringar, upparbetad men ej fakturerad intäkt, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och övriga omsättningstillgångar, minus leverantörsskulder, fakturerad men ej upparbetad intäkt, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och övriga kortfristiga skulder.

Syfte

Rörelsekapitalet används för att mäta företagets förmåga att möta kortfristiga kapitalkrav.

Rörelsekapital i relation till nettoomsättning

Rörelsekapitalet vid periodens slut i procent av nettoomsättning för rullande tolv månader.

Syfte

Rörelsekapitalet i relation till nettoomsättning används för att mäta företagets rörelsekapitalsbindning.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före räntor och skatter.

Syfte

Rörelseresultat (EBIT) ger en helhetsbild av vinst genererad från den löpande verksamheten.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutningen.

Syfte

Soliditet används för att visa hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland