Bolagsstyrning

Instalco är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Bolaget tillämpar även Nasdaq Stockholms regelverk. Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det bolagets bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagsstyrningen. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolaget att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (”följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport. Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i nästkommande bolagsstyrningsrapport.

Koden återfinns i sin helhet på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland