Säsongseffekter

Instalcos lönsamhet och kassaflöde påverkas av säsongsvariationer, helger och nationella helgdagar, vilket begränsar jämförbarheten mellan olika delårsperioder. Instalco redovisar sina intäkter efter projektens färdigställandegrad vilket medför att färre arbetsdagar leder till att Instalcos intäkter från pågående projekt minskar. Till exempel påverkas omsättningen och lönsamheten under årets första och tredje kvartal till följd av semester och minskad aktivitet.

Instalcos rörelsekapital påverkas också av säsongseffekter trots löpande fakturering av fortlöpande och avslutade projekt samt servicearbeten. December har normalt sett en hög fakturering på grund av utställda fakturor inför årsslutet vilket medför ett starkt kassaflöde under december och januari.

Nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde tenderar att vara starkast under det fjärde kvartalet då kunder i såväl offentlig som privat sektor försöker matcha sina budgetar för underhålls- och driftskostnader under året samt för att slutföra arbeten i pågående projekt före årsslutet. Kassaflödena tenderar att vara som lägst i augusti och september på grund av lägre aktivitet i juli månad, vilken är den vanligaste semestermånaden på Instalcos marknader.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland