Risk och riskhantering

Instalcos verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. För en beskrivning av riskfaktorer, se bolagets senaste årsredovisning.

Instalco ser på riskhantering ur ett helhetsperspektiv. Som en del av koncernens affärsmodell ingår ”balanserad risk”, som syftar till att uppnå en lönsam affär med en rimlig risknivå. Balanserad risk bygger på strategiska principer för riskhantering inom tre områden:

Intern struktur

  • Förvärv av erfarna lönsamma företag: Instalco strävar efter att förvärva lönsamma företag som har lång erfarenhet i sin bransch.
  • Befintlig kundstruktur behålls: Instalco består av lokala enheter som har förvärvats av koncernen, men som behåller sin kundstruktur även inom Instalco. De lokala enheterna har därmed mycket god kunskap om sin marknad och sina kunder.
  • Stort antal lokala enheter: Instalco består av över 135 lokala enheter inom fem verksamhetsområden och olika geografiska marknader. Det ger god riskspridning för koncernen i sin helhet.
  • Flexibel kostnadsstruktur. Instalco har en stor andel rörliga kostnader (för helåret 2023 fördelades bolagets kostnader enligt följande: 40% material, 36% personal, 16% underleverantörer, 2% transportutrustning, 6% övrigt). Koncernen kan därmed snabbt anpassa kostnaderna vid förändrad efterfrågan på marknaden generellt eller för vissa typer av tjänster eller i en viss region.

Marknad och kundstruktur

  • Tydligt avgränsad geografisk marknad: Instalco fokuserar endast på marknaderna i Sverige, Norge och Finland, som koncernen har goda kunskaper kring.
  • Återkommande kunder: Instalco har cirka 80% återkommande kunder. Instalco har därmed god kunskap om sina kunder samt långvariga kundrelationer.
  • Stor riskspridning bland kunder: Instalco har över 2 000 kunder. De fem största kunderna står för cirka 15% av intäkterna. Instalcos kunder har ofta, likt Instalco, en decentraliserad struktur där beställaren hos kunden finns lokalt och där beslut kring upphandling av tjänster fattas lokalt, vilket medför att relationerna med de tre största kunderna utgörs av ett stort antal individuella relationer mellan kunderna och Instalcos lokala enheter.
  • Strikt intern beslutsmodell: Instalco har en attestordning där alla projekt som har ett värde under 20 miljoner SEK kan godkännas av den lokala enhetens VD. Om ett projekt har ett värde över 20 miljoner måste den godkännas av Affärsområdeschefen för det specifika affärsområdet. Är projektet mellan 30 och 50 miljoner SEK krävs ett godkännande från den lokala enhetens VD samt två affärsområdeschefer. För projekt mellan 50 till 75 miljoner krävs godkännande av Affärsområdeschefen och Divisionschefen. Projekt mellan 75 och 100 miljoner behöver godkännas av koncernens vd samt styrelseordförande. Om ett projekt har ett värde över 1000 miljoner SEK måste koncernens styrelse.

Typ av uppdrag

  • Instalco är främst verksamt inom installationsmarknadens mellansegment: Instalco anser sig kombinera storlek och projektrisk på ett optimalt sätt. Instalco har även stora projekt i sin projektportfölj som åtas på en selektiv basis och främst med partnering som samverkansform. Instalco har ständigt flera tusen projekt pågående samtidigt. Instalco fokuserar huvudsakligen på projekt mellan 1 och 75 miljoner kronor i ordervärde. Mer än 80 procent av våra intäkter från projekt, exklusive service, kommer i dagsläget från projekt inom detta intervall.
  • Balans mellan fast pris och rörligt pris: Cirka 40% av Instalcos projekt bedrivs som fastprisprojekt, en tredjedel som samverkansprojekt och resterande del inom andra ersättnings- och samverkansformer.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland