Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Enligt instruktion antagen vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Komplett instruktion för valberedningen i Instalco (Punkt 20 i Kallelsen till årsstämma 2021)


Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:


• Lennart Francke (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
• Angelica Hanson (utsedd av AMF Pension & Fonder)
• Per Sjöstrand

Då Per Sjöstrand är den största ägaren i Instalco och tillika styrelsens ordförande består valberedningen inför årsstämman 2024 av tre personer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Instalco AB
Att. Valberedningen
Lilla Bantorget 11
111 23 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 6 maj 2024.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland