Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma), ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn. Vid bolagstämman fattar aktieägarna även beslut i andra centrala frågor, såsom ändring av bolagsordning, eventuell nyemission av aktier etc.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Instalcos webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att närvara och rösta vid bolagsstämma, antingen personligen eller genom ombud med fullmakt, tillkommer aktieägare som är införd i bolagets av Euroclear förda aktiebok fem vardagar före bolagsstämman (dvs. på avstämningsdagen) samt anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen.

Årsstämma 2024

6 maj, 2024

Läs mer

Årsstämma 2023

5 maj, 2023

Läs mer

Årsstämma 2022

5 maj, 2022

Läs mer

Extrastämma 2022

13 januari, 2022

Läs mer

Årsstämma 2021

6 maj, 2021

Läs mer

Årsstämma 2020

7 maj, 2020

Läs mer

Årsstämma 2019

8 maj, 2019

Läs mer

Årsstämma 2018

8 maj, 2018

Läs mer

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland