Hållbara installationer

Instalco arbetar med hållbarhetsfrågor i alla delar av koncernens verksamhet, från val av produkter och leverantörer, via inköp och logistikflöden till vårt erbjudande; installationer, drift och service. 

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Som ett led i vårt hållbarhetsprogram har vi vårt eget certifieringssystem, Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. Syftet är att kunna erbjuda våra kunder en garanti för att vi har tagit viktiga hållbarhetsfrågor i beaktning i alla delar av projektets genomförande. Kriterierna för att ett projekt ska erhålla klassificeringen inbegriper frågor om arbetssäkerhet, transporter och leveranser, klimatnytta, återvinning och källsortering, drift- och serviceunderhåll samt att leverantörerna förväntas underteckna en uppförandekod som täcker värderingsfrågor som likabehandling och anti-diskriminering.

För att ett projekt ska erhålla klassificeringen och bli ett hållbarhetsklassat Instalco-projekt krävs det att projektet uppfyller samtliga sex indikatorer.

Samhällsnytta

Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre resursförbrukning. Vår strävan är att alltid göra samhällsnytta genom att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan, att få en lägre energiförbrukning, och att öka medvetenheten kring produkt- och materialval, transporter, avfallshantering och källsortering.

Koncernen ska också bidra till att göra samhällsnytta genom centrala initiativ och samarbeten med organisationer som verkar för en bättre miljö och mer hållbar planet.

Kundnöjdhet

Instalcos verksamhet bedrivs i nära relation till kunden där vi projekterar och installerar framtidssäkrade och energisnåla system. Föreslagna tekniska lösningar ska kännetecknas av hög driftsäkerhet, energisnålhet, miljöhänsyn, låga livscykelkostnader, personsäkerhet och hög kvalitet.

Inom Instalco har vi långa relationer till många av våra kunder och generellt en hög andel återkommande kunder. Vår ambition är att alltid erbjuda bästa tänkbara service till våra kunder. 

Nöjda kunder är återkommande kunder och med hög kundnöjdhet skapas tillväxt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland