Utdelningspolicy

Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.

Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Detta ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller personer registrerade som ägare i den av Euroclear förda aktieboken på den av bolagsstämman, eller av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, fastställda avstämningsdagen.

 

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland