Revisorer

Instalco är, i egenskap av publikt bolag, skyldigt att ha minst en revisor för granskning av moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Bolagets revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag har således sitt uppdrag från och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare.

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Revisor (eller eventuell revisorssuppleant) ska vara en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagets nuvarande revisor är Grant Thornton Sweden AB med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor.

Från och med 2016 upprättas Koncernens redovisning i enlighet med IFRS.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland