Bolagsordning

Bolagsordning för Instalco Intressenter AB (org. nr 559015-8944) registrerad hos Bolagsverket i samband med genomförandet av börsnoteringen i maj 2017.

 1. Firma
  Bolagets firma är Instalco Intressenter AB. Bolaget är publikt (publ).
 2. Säte
  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
 3. Verksamhetsföremål
  Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult, försäljnings- och serviceverksamhet inom el-, klimat-, ventilation-, VVS- och rörinstallationsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
 4. Aktiekapital
  Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor.
 5. Aktier
  Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 stycken och till högst 160 000 000 stycken.
 6. Styrelse
  Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst 10 (10) styrelseledamöter utan suppleanter.
 7. Revisor
  Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 8. Kallelse till bolagsstämma
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.
 9. Ärenden på årsstämma
  Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
  12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
  13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 10. Räkenskapsår
  Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
 11. Avstämningsförbehåll
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.