Årsstämma 2024

Instalco AB (publ), 559015-8944, håller årsstämma måndagen den 6 maj 2024 kl. 14.00 på Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

·         vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 29 april 2024, och

·         anmäla sin avsikt att delta till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” i kallelsen alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i kallelsen senast måndagen den 29 april 2024.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast måndagen den 29 april 2024 anmäla detta till bolaget antingen:

·       elektroniskt genom följande länk: https://uk.digital.computershare.com/CPUSweden/Produce/Form/ShareholderRegistration/GM?asident=60134&meetingNo=1165&lang=sv-SE,

·       per e-post till proxy@computershare.se,

·       per post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Instalcos årsstämma”), eller

·       genom telefon till +46 (0)771-24 64 00, under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Om en aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska skicka det poströstningsformulär som finns tillgängligt nedan antingen:

·         elektroniskt genom följande länk: https://computershare.sweetsystems.se/web/Survey/AnswerSurvey/418d9492-8833-41a0-96a0-1b726a8c0cc9?lcid=1053,

·         per e-post till proxy@computershare.se, eller

·         per post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Instalcos årsstämma”).

Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 29 april 2024. Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

 

Information och handlingar inför stämman:

01 Kallelse till årsstämma 2024

02 Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023

03 Poströstningsformulär

04 Fullmaktsformulär

05 Villkor för teckningsoptioner serie 2024_2027

06 Styrelsens fullständiga beslutsförslag

07 Styrelsens yttrande enligt 18.4 & 19.22 ABL

08 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

09 Ersättningsrapport 2023

10 Revisorsyttrande över efterlevnaden av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare 2023

 

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland