Extrastämma 2022

Extra bolagsstämma 2022 Instalco AB

Instalco AB (publ), 559015-8944, håller extra bolagsstämma torsdagen den 13 januari 2022 kl. 16.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 januari 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 7 januari 2022, och
  • anmäla sin avsikt att delta till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast fredagen den 7 januari 2022.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget antingen:

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Om en aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas anmälan. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska skicka det poströstningsformulär som finns tillgängligt nedan antingen:

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.


Protokoll:

 

Information och handlingar inför stämman:

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland