Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Vid Instalcos årsstämma den 27 april 2017 beslutades att anta ett incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare genom emission av teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 1 929 650 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 28 944,75 kronor fördelat på 1 929 650 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,015 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om maximalt fyra procent baserat på aktiekapitalet och rösterna i bolaget vid tidpunkten omedelbart efter genomförandet av bolagets börsnotering.

Incitamentsprogrammet är uppdelat på två delprogram (Serie 2017/2020:1 respektive Serie 2017/2020:2). 964 825 teckningsoptioner har överlåtits inom respektive delprogram till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde enligt extern värdering.

Lösenpriset för teckningsoptioner enligt Serie 2017/2020:1 uppgår till 66,00 kronor per ny aktie och lösenpriset för teckningsoptioner enligt Serie 2017/2020:2 uppgår till 71,50 kronor per ny aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2020 och fram till och med den 30 juni 2020.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget utöver de teckningsoptioner som beskrivs ovan.