Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Vid Instalcos årsstämma den 7 maj 2020 beslutades att anta ett incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare genom emission av teckningsoptioner medförandes rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan högst 989 256 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 2 procent av antal utestående aktier och maximalt antal tillkommande aktier från tidigare program baserat på aktiekapitalet och röstena vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning.

Teckningsoptionerna har överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om fem bankdagar efter årsstämman 2020. Teckningskursen får ej understiga aktiens kvotvärde.

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 22 maj 2023 till och med den 16 juni 2023, eller det tidigare datum som kan följa enligt vissa omständigheter och som redogörs för i villkoren för teckningsoptionerna.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns här.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget utöver de teckningsoptioner som beskrivs ovan.