Styrelsens utskott

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enlig Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Camilla Öberg (ordförande), Per Leopoldsson och Carina Qvarngård. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Olof Erhlén (ordförande) och Johnny Alvarsson.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

  1. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  2. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  3. följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.