Instalco i siffror

MSEK 2017 2016 2015
Försäljningsmått      
Nettoomsättning 3 114 2 407 1 369
Nettoomsättningstillväxt 29,4% 75,8% 171,3%
Organisk nettoomsättningstillväxt -1,7% 22,0% 26,6%
Förvärvad nettoomsättningstillväxt 30,7% 53,8% 144,7%
Förändring i valutakurser 0,3% - -
       
Resultatmått      
EBIT (Rörelseresultat) 244 140 49
EBITA 244 140 49
EBITDA 250 144 51
Justerad EBITA 264 156 86
Justerad EBITDA 270 160 88
       
Marginalmått      
EBIT-marginal 7,8% 5,8% 3,6%
EBITA-marginal 7,8% 5,8% 3,6%
EBITDA-marginal 8,0% 6,0% 3,7%
Justerad EBITA-marginal 8,5% 6,5% 6,3%
Justerad EBITDA-marginal 8,7% 6,7% 6,4%
       
Kassaflödes- och avkastningsmått      
Operativt kassaflöde 228 289 -13
Kassakonvertering 84,5% 179,8% -14,5%
Avkastning på eget kapital 25,4% 22,0% 10,3%
       
Kapitalstruktur      
Rörelsekapital -1 -17 100
Rörelsekapital/nettoomsättning 0,0 -0,7 7,3
Räntebärande nettoskuld 446 241 332
Nettoskuldsättningsgrad 56,2% 43,4% 124,5%
       
Övrigt      
Orderstock 3 194 1 999 1 318
Antal enheter vid periodens slut 46 29 15
Medeltal anställda 1 539 1 240 870
Antal anställda vid periodens slut 1 844 1 295 925