Beslut vid Instalco årsstämma 2022

Vid Instalcos årsstämma den 5 maj 2022 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,65 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter förutom Olof Ehrlén som inte var tillgänglig för omval, omval av revisorn, bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelser av egna aktier samt införande av ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,65 kronor per aktie och att måndagen den 9 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning kommer att ske torsdagen den 12 maj 2022.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Per Sjöstrand, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand omvaldes även till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Övriga beslut i sammanfattning i kommunikén från årsstämman:
https://instalco.se/investerare/pressmeddelanden/34fc90f59986e897

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland