Beslut vid Instalco årsstämma 2023

Vid Instalcos årsstämma den 5 maj 2023 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,66 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter och val av Ulf Wretskog som ny styrelseledamot, omval av revisorn, bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelser av egna aktier samt införande av ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,66 kronor per aktie och att tisdagen den 9 maj 2023 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning kommer att ske fredagen den 12 maj 2023.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Per Sjöstrand, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och Ulf Wretskog valdes som ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand omvaldes även till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Övriga beslut i sammanfattning i kommunikén från årsstämman:
https://mb.cision.com/Main/15570/3765060/2038669.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland