Bokslutskommuniké 2020

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Jag kan nu stolt summera 2020 där även det fjärde kvartalet uppvisade stabilitet med hög lönsamhet och starkt kassaflöde. Omsättningen under kvartalet uppgick till 2 078 (1 652 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 25,8 procent. Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 193 (157) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,3 (9,5) procent. Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 625 (4 865) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 36,2 procent.

Trots den fortsatta pandemin kan vi konstatera att både vår bransch och vi som företag har klarat oss mycket bra under kvartalet och helåret. De åtgärder vi har vidtagit har gett resultat. Marknaden framöver är dock fortfarande svårbedömd.

Teknikkonsult och breddning mot industrin
Fjärde kvartalet har varit särskilt spännande för oss, framför allt med lanseringen av vår nya disciplin och affärsområde Teknikkonsult. För att kunna erbjuda kunden de mest hållbara och energieffektiva tekniska lösningarna tar vi hem projekteringsarbetet till installationsbranschen. Med egna tekniska konsulter i Instalco kan vi nå kunden i ett tidigare skede och erbjuda en ännu mer kundanpassad och långsiktig lösning till fler kunder.

Centralt i den nya konsultsatsningen är vårt bolag INTEC som nu har ett hundratal tekniska konsulter igång över stora delar av Sverige. Teknikkonsulterna i INTEC är ingenjörer inom el, VS, ventilation, energi, industri och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och installationssamordning.

Vi har också under kvartalet gjort en breddning av vår verksamhet mot industrin, främst genom förvärv av bolag som är specialiserade på installationer inom den industriella sektorn. Norrbolagen Selek i Avesta och HP Welding i Sundsvall är båda nischade mot industriella installationer och projekt. Genom förvärvet av MESAB stärker vi ytterligare den industriella delen då bolaget är specialister på projektering och installation av system för avgasrening och ballastvattenrening inom den marina sektorn.

På ett mycket glädjande sätt kunde vi avsluta året med ett nytt förvärv i Norge, Metro Rørleggerservice i Bärum utanför Oslo.

Jag brukar ofta tala om att Instalcomodellen är skalbar allteftersom vi växer. Ett bra exempel på det är att vi under kvartalet har delat vårt tidigare affärsområde Väst i två delar, Öst och Väst, och tillsatt två nya affärsområdesansvariga för dessa regioner. Allt för att vi ska kunna vara nära och stötta våra dotterbolag på bästa sätt.

Korsförsäljning som skapar tillväxt
Ett spännande projekt inom just industriområdet är EKTK:s uppdrag att projektera, leverera och installera ett helt nytt elkraftssystem vid utbyggnaden av Mora lasarett. Som i de flesta av våra större projekt utförs det i samverkansentreprenad eller så kallad partnering.

Centralt i Instalcomodellen är korsförsäljning där våra dotterbolag hjälper varandra att öppna ingångar till nya kunder och projekt. Ett fint sådant exempel är byggnationen av Gyllehemmet i Borlänge där fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av ventilation, värme och sanitet, kökskyla och storkök.

Större ansvar inom hållbarhet och ESG
Under fjärde kvartalet har implementeringen av vårt nyligen lanserade hållbarhetsprogram visat god effekt. När vi summerar året kan vi räkna in inte mindre än 27 Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt, där de flesta kommit in under det fjärde kvartalet. Alla är de projekt med höga hållbarhetsmål utarbetade efter vår egen klassificeringsmodell. Hållbarhetsklassningen är ett kvalitetsbetyg både för projektet, kunden och oss som utförare.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2021 där vi kommer att ta ett ännu större ansvar inom hållbarhet och ESG, bland annat med ett stort antal Hållbarhetsklassade projekt inom Instalco.

Bokslutskommunikén i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3289425/1375014.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland