Bokslutskommuniké 2022

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 35,6 procent till 3 590 miljoner kronor, med en organisk tillväxt om 10,7 procent. EBITA ökade under kvartalet och uppgick till 292 miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 8,1 procent. Trots fortsatt högt inflationstryck försvarade vi våra marginaler under kvartalet mycket väl. Vår underliggande marginal för Q4 2022 var jämförelsevis starkare när justering görs för den engångsutbetalning från AFA försäkring på 22 miljoner kronor som erhölls Q4 2021 (7,7 procent). Vi ser en stark efterfrågan på våra installationstjänster och investeringsviljan är sammantaget på en hög nivå. Orderstocken ökade med 23,3 procent till 8 376 miljoner kronor vid årets utgång.

Vi kan summera ett starkt 2022 med en total nettoomsättning på 12 063 miljoner och en EBITA-marginal på 7,6 procent vilket är ett styrkebesked givet de utmanande förutsättningar som har präglat året.

Nischförvärvare av kvalitetsbolag
Instalco är en nischförvärvare inom installationsbranschen som uteslutande fokuserar på kvalitetsbolag. Vår inriktning är att främst bredda oss inom områdena industri och teknik­konsult samt inom segment Övriga Norden. Under det gångna året har vi gjort 16 förvärv, varav nio i Norge och Finland, med en bedömd total årlig omsättning om 1 141 miljoner kronor. Vi känner oss trygga med förvärvstakten, vi har en fortsatt balanserad skuldsättningsgrad och en stark balansräkning.

Under årets sista kvartal har vi gjort förvärv uteslutande i Övriga Norden. I Norge har vi blivit tekniskt kompletta i Lille­hammerregionen genom förvärv av Bakke El-Installasjon och där ser vi nu stora möjligheter till synergier med våra tidigare bolag inom VS och ventilation. Vi har även breddat vårt utbud i Nordnorge genom förvärv av Imes i Tromsö som är nischade inom elinstallationer i fiskeindustrin. I Finland har vi under kvartalet fortsatt att växa inom teknikområdet industri genom förvärv av Dymont Installation. Tillsammans med Dymont börjar vi nu på allvar att bygga upp vårt erbjudande inom industriella installationer i Finland.

Under kvartalet har vi också gjort flera intressanta tilläggsförvärv och i Finland har vi etablerat vår andra start up. Förvärven i kvartalet har tillfört en total årlig omsättning om cirka 132 miljoner kronor.

Ledande position på sjukhusbyggen
Sedan flera år tillbaka är Instalco en av de ledande installatörerna av el, VS och ventilation på sjukhusbyggen i Sverige. Den positionen har vi befäst ytterligare under kvartalet genom vårt nya och omfattande uppdrag vid utbyggnaden av Falu lasarett. Här arbetar vi i ett partneringprojekt tillsammans med Byggdialog och Regionfastigheter Dalarna med tre Instalcobolag. Just den här typen av projekt har vi lång erfarenhet av och vi kan erbjuda kunden en komplett lösning från projektering till installation.


Ny vision
Under det senaste året har vi i koncernen arbetat fram en ny vision som vi nu har lanserat. Visionen tillsammans med en handlingsplan mot 2027 har tydlig fokus på medarbetare, kund, hållbarhet och fortsatt tillväxt. Samtidigt anpassar vi vår organisation för att på bästa sätta kunna arbeta efter den nya visionen.
De underliggande drivkrafterna för tillväxt på installationsmarknaderna är mycket starka, men kan på kort sikt påverkas av förändringar i konjunkturen. Efterfrågan på våra tjänster är hög men vi är samtidigt ödmjuka inför osäkerheten i vår omvärld. Vi har en stark orderstock och en bra sammansättning av tjänster och kontraktsformer och vi fortsätter att växa inom service. Sammantaget ger det oss goda förutsättningar att leverera en fortsatt stabil lönsamhet.

Jag är mycket stolt att vi från Instalcos kan summera 2022 på ett så pass positivt sätt. Vi har med vår decentraliserade modell hanterat förutsättningarna mycket väl vilket är ett starkt bevis på att Instalcomodellen fungerar även i utmanande tider.

Bokslutskommunikén i sin helhet
https://mb.cision.com/Main/15570/3716015/1852839.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland