Delårsrapport för januari-juni 2017 finns nu tillgänglig

Delårsrapport för januari-juni 2017 finns nu tillgänglig i sin helhet på http://mb.cision.com/Main/15570/2333378/713974.pdf och i engelsk upplaga på http://mb.cision.com/Main/15570/2333379/713975.pdf

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt omsättningstillväxt med god lönsamhet under årets andra kvartal. Omsättningen ökade till 781 (599) miljoner kronor varav –9,0 procent var organisk tillväxt och 38,6 procent var förvärvad tillväxt. Under andra kvartalet föregående år hade vi ovanligt många större projekt, vilket påverkade kundfordringarna och därmed kassaflödet samt den organiska tillväxten i kvartalet. Sett till första halvåret uppgick den organiska tillväxten till 2,8 procent. Justerad EBITA i det andra kvartalet uppgick till 69 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 8,9 procent. Vi såg en stark tillväxt i orderstocken, som vid utgången av kvartalet uppgick till 2 496 (1 683) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 48,3 procent.

Tillväxt på alla marknader
Instalco fortsätter att växa på alla marknader. Vi ser hög efterfrågan på installationstjänster inom samtliga områden, samtidigt som många entreprenörer lockas av vår modell. Jämfört med tidigare perioder gjordes färre förvärv under det andra kvartalet, men detta var till stor del kopplat till börsnoteringen i maj som drog resurser från den normala verksamheten. Sammanlagt har vi i år fram till slutet på kvartalet förvärvat bolag med en bedömd årlig omsättning om cirka 482 miljoner kronor.

Fortsatt expansion i Norge
Under kvartalet har vi stärkt vår närvaro i Norge genom förvärv av elinstallationsbolaget Frøland & Noss i Bergen. Frøland & Noss blir vårt första insteg i Bergen-regionen, där vi ser goda möjligheter till vidare expansion. Vi tittar redan nu på att utöka verksamheten till att också omfatta ventilation. Sammantaget ser vi positivt på den norska marknaden och har för avsikt att fortsätta växa inom alla våra verksamhetsområden. I det gångna kvartalet har vi också arbetat med lönsamhetsskapande aktiviteter i våra norska bolag, vilket resulterat i en stärkt marginal.

Hållbara tjänster
En drivkraft för marknadstillväxt i hela Norden är en tilltagande efterfrågan från såväl fastighetsägare som konsumenter på energieffektiva installationer. Instalcos bolag ligger långt fram i att kunna erbjuda hållbara tjänster. Ett exempel från det gångna kvartalet är den bergvärmeanläggning som byggts för Panncentralen Frölundaborg. Vi är stolta över att tre Instalco-bolag stod bakom projektet, som inneburit minskade koldioxid- och svaveldioxidutsläpp med 78 respektive 55 procent samt kväveoxider med 41 procent för de fastigheter som är anslutna till bergvärmepumpen. LG Contracting var totalentreprenör och arbetade med Expertkyl och Tofta Plåt & Ventilation som underleverantörer. Genom effektiv samverkan bolagen emellan tog utförandet endast 8 månader – ett tydligt exempel på hur Instalcomodellen ska fungera!

Stark marknad
Vi behåller vår positiva syn på Instalcos fortsatta utveckling. Vi ser ingen avmattning i marknaden och orderläget är mycket starkt – den stora utmaningen nu är snarare att hitta arbetskraft, vilket kan komma att hålla tillbaka den organiska tillväxttakten framåt något. Vi håller samtidigt fast vid vår ambitiösa förvärvsplan och för kontinuerligt diskussioner med flertalet intressanta bolag på samtliga våra marknader.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland