Delårsrapport januari - juni 2019

Under första halvåret har Instalco fortsatt visa god lönsamhet och stark tillväxt. Särskilt har affärsområdet Övriga Norden visat resultatförbättring. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 406 (1 174) miljoner kronor. Tillväxten för kvartalet uppgick till 19,8 procent varav 2,7 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för andra kvartalet uppgick till 123 (107) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,7 (9,2) procent.

Orderstocken utvecklades fortsatt stabilt och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 508 (3 875) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 16,3 procent.

Nya bolag och verksamheter
Vi fortsätter att arbeta efter vår aktiva förvärvsagenda och under kvartalet har vi förvärvat flera nya intressanta bolag och verksamheter vilket har breddat oss såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. Med El & Säkerhet i Katrineholm stärker vi vårt elutbud i Södermanland och Mälardalen och med Bogesunds El & Tele i Ulricehamn utökar vi vår närvaro i Västra Götaland.

Under perioden har vi också förvärvat DynaMates division för tekniska installationer. DynaMate är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB i Södertälje.

I Norge har vi etablerat oss i Kristiansand vilket för oss är en ny spännande marknad. Här har vi förvärvat Moi Rør som är verksamt inom VS-installationer, främst med större projekt inom industrin.

Efter rapporttidens utgång har vi förvärvat de två finska bolagen Pohjanmaan Taloteknikka och VIP-Sähkö samt de svenska bolagen OVAB, Rörtema och Milen Ventilation. Sammanlagt har de bolagen en bedömd årlig omsättning om 350 miljoner kronor.

Det innebär att vi hittills i år har förvärvat en årsomsättning om drygt 1 000 miljoner kronor vilket redan är långt över vår målsättning om 600-800 miljoner per år. Vi kan inget annat än konstatera att förvärvsklimatet fortsatt är gott och intresset för att bli en del av Instalco är stort.

Till det ska läggas att vi under kvartalet har gjort två egna start-ups som komplement till förvärvsstrategin, Insta EL i Malmö och Instamate i Södertälje. Instamate är det bolag som ska driva verksamheten för den förvärvade installationsdivisionen i DynaMate.

Synergier och korsförsäljning
Att skapa synergier och korsförsäljning mellan våra bolag är grundläggande hörnstenar i Instalcos affärsmodell. Ett mycket tydligt exempel på det är vårt projekt i Västerås där fem Instalcobolag inom olika discipliner samarbetar i samverkansprojekt åt Axfood. Här levererar vi installationer av VS, el, ventilation samt styr- och reglerteknik vid bygget av en ny Hemköp-butik.

Även bolagen i Finland tar nya steg och samarbetar mer och mer inom och över de olika verksamhetsområdena. Under kvartalet har LVI Paavola och Sähkö-Buumi fått i uppdrag att göra gemensamma VS- och elinstallationer vid renovering av en större kontorsfastighet i Helsingfors.

Bred portfölj stärker orderstocken
Framgent ser vi fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster inom samtliga våra områden. Takten i bostadsbyggandet har under en tid planat ut eller minskat i vissa delar av Norden men samtidigt fortsätter övrig marknad att vara stark. Tack vare bredden i vår portfölj, där vi är stora inom sjukhus, skolor, kontor och kommersiella lokaler, gör att vi stärkt vår redan starka orderstock ytterligare.

Vid årsstämman i maj valdes sittande styrelse i Instalco till en ny mandatperiod. Styrelsen har en helt jämn könsfördelning med tre kvinnor och tre män.

Vi fortsätter vår inslagna väg att leverera samhällsnytta till vår omgivning. Varje dag gör vi installationer som sparar energi och renar luft och vatten vilket bidrar till en bättre miljö för oss alla att leva i.

Kvartalsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/2887259/1094481.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland