Delårsrapport januari - juni 2022

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 34,2 procent, drivet av stabil organisk tillväxt och tidigare genomförda högkvalitativa förvärv. Även lönsamheten stärktes jämfört med första kvartalet och EBITA-marginalen steg till 8,1 procent och är därmed tillbaka på Instalconivå.
Att vi kan leverera en marginal på den här starka nivån är vi mycket stolta över. Våra bolag har lyckats hantera det allt högre inflationstrycket på ett tillfredsställande sätt och därmed har vi kunnat försvara våra rörelsemarginaler.
En stor milstolpe är att på rullande 12 månadersbasis har Instalco för första gången passerat en nettoomsättning på 10 miljarder kronor.

Fortsatta förbättringar i Övriga Norden
Ett av våra prioriterade områden är att växa inom segment Övriga Norden. Vi vill bredda vår bas av bolag i Norge och Finland så att vi enklare kan skapa de affärssynergier mellan dotterbolagen som är en av grundpelarna i Instalcomodellen. I enlighet med vår strategi fortsätter vi därför att öka andelen förvärv i Övriga Norden, ofta med en tydlig hållbarhetsprofil. Under kvartalet har vi kompletterat och förstärkt verksamheten med totalt fyra förvärv, varav hälften i Övriga Norden, vilket sammantaget tillfört en total årsomsättning om cirka 574 miljoner kronor.

Vi fortsätter att arbeta efter vår åtgärdsplan för att öka lönsamheten i Övriga Norden. Vi ser goda effekter av vårt arbete men situationen och marknaden, framför allt i Finland, är fortsatt mycket utmanande för våra bolag.

En viktig hörnsten i vår strategi är förvärven. Årets förvärvstakt är stark vilket tydligt syns i den tillväxt vi levererar. På kort sikt innebär vår allt högre förvärvstakt en något högre skuldsättningsgrad, även drivet av att vi på senare tid undvikit att använda aktien som betalningsmedel. Vi känner oss trygga med förvärvstakten, vi har en fortsatt sund skuldsättningsgrad och en stark balansräkning.

Rekordhög orderstock
Trots en osäker makrosituation var investeringsviljan bland våra kunder fortsatt hög under kvartalet och vi ser en stabil efterfrågan. Vår orderbok har stärkts till den högsta nivån någonsin; 8,1 miljarder kronor vilket motsvarar 78 procent av årsomsättningen.

Instalco är sedan länge en av Sverige största sjukhusbyggare inom el, VS och ventilation. Under kvartalet har vi befäst den positionen bland annat genom att teckna avtal om två större sjukhusuppdrag. Det ena är Instalcobolaget APC som fått uppdrag gällande elinstallationer vid Universitetssjukhuset i Linköping och det andra är Ventpartner som ska utföra omfattande ventilationsarbeten vid utbyggnaden av Västerviks sjukhus.

Starkt hållbarhetserbjudande
Ett av våra hållbarhetsmål är att skapa samhällsnytta. Det gör vi dagligen genom våra energibesparande installationer, men också genom olika former av samarbeten. Under kvartalet har vi inom ramen för vårt hållbarhetsprogram inlett ett samarbete med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Samarbetet syftar till kunskapsutveckling inom hållbarhet och stärker vår position inom området.
Hållbarhet och energiomställning är starka drivkrafter inom installationsområdet. Anpassningar till klimatförändringen och utvecklingen inom smarta byggnader är starka trender inom vår bransch. Instalco är väl positionerat för att ge kunden möjlighet att installera klimatsmart och energioptimera, allt hand i hand med vårt hållbarhetserbjudande.

Jag ser med tillförsikt mot framtiden och sammanfattningsvis är vår bedömning att marknaden är stabil och efterfrågan är hög trots det utmanande och osäkra makroläget.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland