Delårsrapport januari - juni 2023

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 832 (3 102) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 23,5 procent. EBITA för kvartalet uppgick till 296 (250) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal om 7,7 (8,1) procent. Sammantaget en stark resultatutveckling med fortsatt god lönsamhet trots en utmanande marknad. Båda våra segment, Sverige och Övriga Norden, bidrar till resultatutvecklingen. Tack vare vårt aktiva lönsamhetsarbete bibehåller vi marginalerna trots att inflationstrycket sänker desamma i branschen. Marknaden framöver är svårbedömd i ett svagare konjunkturläge. Det ger oss utmaningar där det är än viktigare att vara nära kunderna vilket vi hanterar genom vår decentraliserade Instalcomodell.

I kvartalet har EBITA belastats med en reservering om 15 (0) miljoner kronor som buffert för projekt där osäkerhet finns gällande kundernas betalningsförmåga i segment Sverige. Justerat för avsättningen hade EBITA uppgått till 311 (250) och EBITA-marginalen hade uppgått till 8,1 (8,1) procent.

Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter var god och uppgick till 5,5 procent för koncernen. Segment Sverige växte organiskt med 2,2 procent och Övriga Norden med 18,1 procent. I det första kvartalet såg vi för första gången på länge positiva signaler från Finland och det är glädjande att denna trend fortsatte även under kvartal två. Den starka tillväxten för Övriga Norden fördelas jämnt mellan Norge och Finland. En annan glädjande utveckling är service som i kvartalet stod för 30 procent av våra intäkter – en hälsosam nivå vi arbetat strategiskt mot som ökar stabiliteten i vår intjäningsförmåga. Vår orderstock har även fyllts på och är fortsatt stabil på 9 185 (8 120) miljoner kronor.

Förvärvsstrategin ligger fast
Efter första kvartalets höga förvärvstempo, har fokus under det andra kvartalet legat på att slussa in de nya bolagen i vår verksamhet. Utöver tre tilläggsförvärv gjorda under kvartalet; Halvard Thorsen, EVG Pipe och Zenisk, har vi förvärvat Elektro Västerbotten: en viktig etablering i Umeå. Vi har länge letat efter ett traditionellt elbolag i området som har de rätta förutsättningarna och kompetensen att bli en del av Instalco. Elektro Västerbotten passar mycket väl in i Instalcomodellen och med dem tar vi ett viktigt steg mot att bli tekniskt kompletta inom installation i Umeå.
Därmed har vi under kvartalet förvärvat cirka 92 miljoner i omsättning. Under kvartalet har vi fokuserat på att använda tiden till att ytterligare konsolidera våra relativt nya bolag samtidigt som vi för dialog med möjliga förvärvskandidater. Vår strategi om att aktivt förvärva de bästa bolagen på denna fortsatt fragmenterade marknad ligger fast.

Trivsel, gemenskap och hälsa i fokus
För oss är hållbarhet i affärsmodellen en självklarhet. En viktig del i det är kulturbyggande, gemenskap och motion – vi vill att alla medarbetare ska trivas på jobbet, och att vi mår bra både fysiskt och psykiskt.
Vi har under kvartalet provat nya lösningar i vår decentraliserade modell. Alla medarbetare har bjudits in till ett digitalt träningsprogram där vi promenerat, joggat eller sprungit tillsammans via en app, oavsett var vi befunnit oss. Därför har detta varit ett ypperligt tillfälle att både röra på oss och förstärka banden mellan kollegor.

Som bäst när vi jobbar tillsammans
Digitala lösningar i all ära, men det är svårt att överträffa det fysiska mötet. I maj arrangerade vi vår årliga segmentsträff. Denna gång i Västerås där vi samlade 150 representanter från över 100 dotterbolag för att dela erfarenheter och kunskap inom viktiga ämnen där det övergripande temat var energieffektivisering, ett område som bara fortsätter att öka i betydelse och som är viktigt för vår konkurrenskraft. Att mötas så här ger energi, erfarenhetsutbyte och skapar förutsättningar för nya samarbetsformer och affärsupplägg. Ett bra exempel på hur vi arbetar ihop är Instalcobolagen PoB:s Elektriska och El-Pågarnas nya gemensamma treåriga ramavtal med JM gällande elinstallationer vid kommande bostadsbyggen. De två bolagen har ett långtgående samarbete med JM som nu förlängs vilket vi är stolta över.

Jag kan konstatera att den decentraliserade Instalcomodellen står stark i en mer utmanade marknad och samarbetet inom Instalco är en fortsatt viktig framgångsfaktor framöver.

Kvartalsrapporten i sin helhet: https://mb.cision.com/Main/15570/3820970/2239327.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland