Delårsrapport januari - mars 2022

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Bygg- och installationsbranschen påverkas nu, som de flesta andra branscher, av det oroliga världsläget. Priserna för transporter och material fortsätter att stiga och logistik- och värdekedjan störs samtidigt med en ökad inflation. Vi arbetar dagligen med att hantera förutsättningarna på bästa sätt. Ett stort arbete läggs därför ner på hantering av inköp, kontrakt och fakturering och vi är mer och mer restriktiva med vilka projekt vi tar oss an i syfte att säkerställa lönsamhet och kvalitet.

Sjukfrånvaron var i slutet av kvartalet tillbaka på normal nivå, men under kvartalets inledning hade vi på grund av Covid-19 omikron en högre sjukfrånvaro än vad vi brukar.

Detta sammantaget gör att vi ligger något under vår normala marginalnivå. Sista månaden i kvartalet visade dock en god återhämtning. Vi har bra organisk tillväxt och fortsatt starkt kassaflöde.

Vi fortsätter att se en stark underliggande efterfrågan på energieffektiva och energibesparande installationstjänster på marknaden, vilket är gynnsamt för Instalco.

Breddning inom industrin
Ett av Instalcos prioriterade områden är att växa inom vår industridisciplin. Här ser vi möjligheter att hitta nya intressanta förvärvskandidater och öppningar att skapa synergier med våra befintliga bolag. Ett exempel är arbetet med förvärvet av Highcon med verksamhet inom uthyrning och montering av industriställningar. Här ser vi bra potential till samverkan med våra dotterbolag som har inriktning mot industrikunder. Highcon har en stark position i norra Sverige vilket är gynnsamt med tanke på såväl befintlig som planerad industri i denna region. Slutförandet av förvärvet av Highcon kunde göras alldeles i början av andra kvartalet efter godkännande från Konkurrensverket.

Bidrar dagligen till en mer hållbar miljö
Nyligen har EU:s taxonomi etablerats för att hjälpa investerare att identifiera miljömässigt hållbara investeringar som ett verktyg för att nå EU:s klimatmål. För oss på Instalco är taxonomin ett sätt att ytterligare tydliggöra de stora miljömässiga värden som vår verksamhet skapar, eftersom vår omsättning i hög utsträckning är taxonomiförenlig.

Instalco bidrar dagligen till en mer hållbar miljö, eftersom varje enskild installation vi gör bidrar till en förbättring när det gäller energibesparing, energieffektivisering eller vattenrening. Med klimatsmart projektering och installation säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Vi hjälper våra beställare att tänka hållbarhet i hela värdekedjan, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation, renovering och service.

När vi summerar vårt andra år med hållbarhetsprogrammet Hållbara Installationer kan vi rapportera goda resultat för våra sju hållbarhetsmål. Jag är också stolt över att kunna summera inte mindre än 47 Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt under andra året. Alla är de nu certifierade projekt med höga hållbarhetsmål. Hållbarhetsklassningen är ett kvalitetsbetyg både för projektet, kunden och oss som utförare. Vi har också inlett första kvartalet 2022 med en mängd intressanta Hållbarhetsklassade projekt.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3561039/1575171.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland