Delårsrapport januari-mars 2023

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 3 264 (2 583) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 26,4 procent. EBITA för kvartalet uppgick till 233 (173) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal om 7,1 (6,7) procent. Den organiska tillväxten rensat för valutaeffekter uppgick till 12,5 procent. Båda våra segment bidrar till den starka tillväxten, Sverige 12,0 procent och Övriga Norden 14,3 procent. Den förvärvade tillväxten uppgick till 13,8 procent.

Förvärvsintensivt kvartal
Året har inletts förvärvsintensivt och under första kvartalet har vi förvärvat cirka 970 miljoner i omsättning, där tre bolagsförvärv; Lysteknik, Enter Ställningar och Procesuss står för största delen. Därutöver har vi även förvärvat tre mindre bolag; Tele­patrol, RP Montage och SMT. Alla förvärvade bolagen är mycket framgångsrika och specialiserade och passar därför väl in i Instalcos affärsmodell och kultur. Flera av bolagen har vi haft en dialog med en längre tid och nu var tiden mogen att gå gemensam väg.

Med kvartalets höga förvärvstakt ökar vår skuldsättning men tack vare en stark resultatutveckling landar vi i nivå med vår målsättning, nettoskuld i relation till EBITDA 2,5 ggr. Sett över rullande 12 månader ligger skuldsättningen på en något lägre nivå. Vi känner oss trygga med förvärvstakten, vårt kassaflöde och balansräkning.

Bygger nätverk mellan dotterbolagen
Under 2023 kommer vi att prioritera att slussa in de nyligen förvärvade bolagen så att de snabbt kommer att bidra till koncernens fortsatta resultatutveckling och kassaflöde. Samtidigt fortsätter vi utifrån vår förvärvsagenda att söka de främsta företagen i branschen.

Instalcos ambition är att alltjämt vara den bästa ”hamnen” för entreprenörsledda bolag inom installation, industri och teknikkonsult. Vi arbetar fokuserat med att integrera våra förvärv och säkerställa att våra nya medarbetare och bolag lär känna vår vision och vår Instalcoanda. Vi bygger nätverk mellan våra bolag för att kunna dra gemensam nytta av all den kompetens vi har. Instalco lägger mycket stor vikt vid att coacha och vidareutveckla entreprenörernas bolag och deras lönsamhet när de kommer in i Instalco. Vi fortsätter aktivt att föra dialoger med intressanta bolag för framtida förvärv.

Positivt i Finland
Orderstocken är stark och stabil och uppgick till 8 987 (7 602) miljoner kronor, en ökning med 18,2 procent. Vi ser nu positiva signaler från Finland och för första gången på länge har vi där en ökande orderstock.

Under kvartalet har vi fortsatt att kontinuerligt teckna nya spännande avtal och inleda projekt över hela Norden, de flesta med syfte att energieffektivisera fastigheter på olika sätt. I takt med att vi växer inom vårt verksamhetsområde industri ökar också antalet projekt inom detta område. Under kvartalet har vi som exempel skrivit kontrakt med SSAB genom vårt dotterbolag Pohjanmaan Talotekniikka i Uleåborg i Finland för utförande av installationer av värme, sanitet och ventilation vid utbyggnaden av deras anläggning i Brahestad.

Trygga medarbetare grunden i Instalco

Vi fortsätter att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi har i slutet av kvartalet rapporterat goda resultat för våra hållbarhetsmål. Våra medarbetares sociala och fysiska arbetsmiljö är ett högprioriterat område och medarbetarnöjdheten i koncernen är fortsatt mycket hög. 85 procent av medarbetarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation som helhet.

Som en del i Instalcos interna hållbarhetsarbete ingår utbildningen Trygg medarbetare. Utbildningen som vi under kvartalet har uppdaterat och utvecklat tar upp frågor ur det sociala perspektivet på arbetsplatsen, vid sidan av regler och rutiner för att undvika fysiska skador. Trygg medarbetare är också en del av vårt certifieringssystem Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt där vi har en hög ambition för 2023.

Kvartalsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3763329/2031710.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland