Delårsrapport januari-september 2019

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt stabil omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 416 (998) miljoner kronor. Tillväxten för kvartalet uppgick till 41,9 procent varav 14,6 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för tredje kvartalet uppgick till 127 (75) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent. Det starka kassaflödet möjliggör fortsatt expansion, till stor del med egna medel. Orderstocken är fortsatt stabil och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 418 (3 724) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 18,6 procent.

Position på nya marknader
Tredje kvartalet har varit förvärvsintensivt och vi fortsätter att göra högkvalitativa förvärv. Vi har hittills i år redan en förvärvad årsomsättning på över en miljard kronor, långt över vår målsättning på 600-800 miljoner kronor. Kvartalets fem förvärv har alla bidragit till Instalcos starka resultat och har också givit oss en geografisk breddning av verksamheten.

I Finland har vi för första gången tagit position i norra delen av landet genom VS-företaget Pohjanmaan Taloteknikka i Uleåborg i Norra Österbotten. I Helsingfors har vi förvärvat VIP-Sähkö som är specialiserade på el i bostadsproduktion vilket är en kompetens vi tidigare saknat i Finland.

I Sverige har vi geografiskt breddat oss genom förvärv av ventilationsbolaget OVAB Optimal Ventilation som verkar på marknaden i framför allt Östersund och Åre. Vidare finns vi nu även i Nyköping genom Rörtema där vi ser goda samarbetsmöjligheter med övriga Instalcobolag. Inom affärsområde Norr har vi expanderat med Milen Ventilation i Gävle.

Prestigeprojekt och fortsatt stabil marknad
Jag kan stolt konstatera att vi under kvartalet har undertecknat två för oss mycket stora projektkontrakt. JN El har fått i uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband med byggnationen av Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad där JN El ska göra elarbeten för cirka 100 miljoner kronor. Det andra projektet är Rörläggaren som fått nytt kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. För Rörläggarens del handlar det om omfattande VS-installationer åt Skanska med ett ordervärde av 270 miljoner kronor.

Även i Norge har vi under kvartalet skrivit ett större kontrakt där AS Elektrisk har fått i uppdrag att utföra elarbeten vid bygget av ett nytt stort äldreboende utanför Drammen.

Generellt noterar vi en fortsatt stabil marknad med många spännande projekt i koncernen. Jag vill här framhålla att det är den stora mängden av mindre och medelstora projekt och serviceuppdrag som utförs med mycket hög kvalitet och god ekonomi som utgör ryggraden i vår verksamhet.

Ökad fokus på hållbarhet och service
I Instalco är samhällsnytta och hållbarhet centrala begrepp och vi märker genomgående ett ökat intresse från våra kunder och dotterbolag kring detta område. Säkra och hållbara installationer är något vi prioriterar högt och i Instalco ska vi ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö där våra installationer bidrar till samhällsnytta.

Därför är jag extra glad att vi nu är på väg att ta nästa steg inom hållbarhetsområdet. Vi arbetar intensivt med att forma vårt nya hållbarhetsprogram som vi kommer att lansera i början av nästa år.

Ett annat område som också knyter an till hållbarhet är service. Vi lägger nu en plan för att inom en snar framtid erbjuda en utökad serviceverksamhet genom våra dotterbolag. För att öka jämförbarheten i branschen kommer vi också framåtriktat att förtydliga vad vi paketerar inom serviceområdet.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/2956067/1137367.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland