Delårsrapport januari - september 2020

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt hög omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet, trots den rådande pandemin i världen som påverkar oss alla på något sätt. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 643 (1 416) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 16,1 procent. Justerad EBITA för tredje kvartalet uppgick till 150 (127) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,2 (9,0) procent. Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 263 (4 418) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 41,8 procent.

Starkt resultat trots pandemin
Det vi sett under kvartalet är ett mindre produktionsbortfall i vissa delar av verksamheten. Sjukfrånvaron har varit cirka tre procent högre än normalt vilket har haft inverkan på vår produktion och det motsvarar storleksordningen av den negativa organiska tillväxten. Trots det och trots den pågående pandemin har vi på koncernnivå klarat oss bra under kvartalet. Jag är mycket nöjd med resultatet i segment Sverige medan Övriga Norden fortsatt ligger på en lägre nivå än önskvärt.
Marknaden är fortfarande mycket svårbedömd och vi förbereder oss för att kunna anpassa oss om vi skulle bli mer påverkade av pandemin längre fram.

Växer inom ventilation
Tredje kvartalet har varit förvärvsintensivt och vi fortsätter att göra högkvalitativa bolagsförvärv som alla leder till ökade synergier och korsförsäljning inom gruppen. Fem av förvärven har under kvartalet varit i Sverige och ett i Finland. Vi har hittills i år en förvärvad årsomsättning på nära en miljard kronor, långt över vår inriktning på 600-800 miljoner kronor och vår förvärspipeline är fortsatt stark.

VentPartner som har driftsbolag i Närke, Västmanland och Östergötland är vårt första större förvärv inom ventilationsområdet vilket gör att vi nu kan bli en större multidisciplinär spelare i Mellansverige. I Stockholm har vi förvärvat MR Rör i Storstockholm som är nischade inom service vilket går i linje med vår långsiktiga strategi att växa inom serviceområdet.

Under kvartalet har vi även stärkt vår position rejält i Östergötland genom förvärv av FTX Teknik och Service och Boman El och Larmtjänst i Norrköping samt Tornby El i Linköping. I Helsingfors har vi växt inom värme och sanitet genom förvärv av Uudenmaan Lämpötekniikka.

Energieffektiva och hållbara lösningar
Vi fortsätter vårt arbete inom hållbarhetsområdet och genomför projekt som skapar samhällsnytta. Det innebär att värna om miljön för alla – både inomhus och utomhus – och att hitta nya, smarta och energieffektiva lösningar för våra kunder. Ett projekt med höga hållbarhetskrav är LG Contractings uppdrag att designa och installera en bergvärmeanläggning för 650 nya lägenheter i Upplands-Bro. Här har vi skapat en unik lösning utifrån beställarens höga energikrav med effektiva och kraftfulla bergvärmepumpar.

Instalco arbetar långt ifrån bara med stora prestigeprojekt. En stor del av vår framgång ligger i mängden små och mycket välskötta kvalitetsprojekt. Våra bolag är lokalt starka varumärken på sina orter med långa och framgångsrika samarbeten med sina lokala kunder.

Ett fint exempel på ett mindre och mycket välskött projekt är Tingstads Rörinstallationers renovering av den över hundra år gamla fastigheten Wijks villa i Lorensbergs villastad i Göteborg. Här har man i ett partneringprojekt i tätt samarbete med beställare, byggare, antikvarie och underentreprenörer från olika discipliner varsamt och stegvis renoverat och installerat värme och sanitet i den Q-märkta byggnaden.

Möjlighet att utveckla branschen
Inom Instalco fokuserar vi på disciplinerna el, VS, sprinkler och ventilation med komplettering inom kyla och industri. Kontinuerligt tittar vi på möjligheterna att stärka oss inom dessa områden och samtidigt göra möjliga breddningar inom närliggande verksamhetsområden. Ett spännande sådant område är konsultverksamheten inom installationsbranschen där vi idag har en liten position men nu ser över möjligheten att växa inom det området. Det finns en stor potential att utveckla installations- och byggbranschen inom det här området genom att integrera projektering och tekniskt utförande.


Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3233567/1332375.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland