Instalcos årsstämma 2018

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj i Stockholm valde aktieägarna den nya styrelsen som nu består av tre kvinnor och tre män. Olof Ehrlén omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg valdes som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade om utdelning av 1,10 kronor per aktie och att den 11 maj 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Läs hela kommunikén från årsstämman med en sammanfattning av de beslut som fattades:
http://instalco.se/investerare/pressmeddelanden/5504939937096510

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland