Olof Ehrlen omvaldes till ordförande i styrelsen för Instalco.

Omvald styrelse vid Instalco bolagsstämma

Vid årsstämman i Instalco Intressenter AB den 8 maj 2019 valdes sittande styrelse till en ny mandatperiod fram till årsstämman 2020. Till ordförande i Instalco omvaldes Olof Ehrlén.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2018 och det beslutades bland annat om vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, styrelsesammansättning, byte av firma, bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta aktier samt ett emissionsbemyndigande.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagets firma från Instalco Intressenter AB till Instalco AB genom ändring av bolagets bolagsordning. Bytet av firma föranleder inte någon ändring av det kortnamn som bolagets aktier handlas under.

Kommuniké från årsstämman:
https://instalco.se/investerare/pressmeddelanden/b74b8127dd3b824d

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland