Vatten för framtida generationer. Foto: Johan Ericsson/Unsplash.

Samarbete för ett renare vatten i Östersjön

Instalco och Naturskyddsföreningen samarbetar för ett renare vatten och för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet syftar framför allt till att skydda Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige. Under 2023 ligger fokus på arbete för bättre avloppsrening.

Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige är idag förorenade av många olika miljöskadliga ämnen samtidigt, vilket gör att djur och växter kan få många olika problem.

Projektet har två övergripande mål:

Politisk påverkan – bättre lagstiftning
Det långsiktiga målet med projektet är att läkemedelsproduktion inom och utanför EU ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och att läkemedelskonsumtion inte ska leda till föroreningar av Östersjön och svenska naturen och vattendrag.

Folkbildning – öka kännedomen i samhället
För att minska läkemedel i miljön i hela livscykeln måste arbete med att öka kännedomen i samhället öka genom fortsatt opinionsbildning, folkbildning genom nya rapporter och kampanjer.

- Det är kritiskt att bra politiska beslut fattas, både på nationell och europeisk nivå. Framför allt är det kritiskt att läkemedelsrening kommer med i det slutgiltiga avloppsdirektivet, säger Elin Engdahl, ansvarig projektledare på Naturskyddsföreningen.

En stor del av projektet handlar om att påverka politiken till att ta beslut som leder till mindre läkemedel i miljön. Bland annat har Naturskyddsföreningen i projektet tagit fram material för att påverka och informera politiker, både i Sverige och i EU, kring frågan om hur man kan begränsa läkemedelsutsläpp i vatten.

- Under 2023 fortsätter vi arbetet för bättre avloppsrening både genom inspel till förhandlingarna av det så kallade avloppsdirektivet, och genom påtryckningar för att avloppsrening ska prioriteras från statens håll. Andra stora politiska processer som vi planerar att arbeta med är utvecklandet av en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, att försäljning av miljöskadliga receptfria läkemedel ska kunna begränsas samt att miljökrav ska inkluderas i EU:s läkemedelslagstiftning, säger Elin Engdahl.

Läkemedel är en globalt förekommande förorening i vattendrag. Läkemedelsföroreningar i miljön kan hämma fortplantningen, påverka beteendet hos vattenlevande arter och vara giftiga för andra.

-Östersjön är hjärtat för kommande generationer i Sverige. Det är därför Instalco samarbetar med och Naturskyddsföreningen för ett renare Östersjön och för att minska förekomsten av läkemedel i svenska vatten, säger Robin Boheman, vd och koncernchef i Instalco.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland