Robin

"Stark avslutning på det tredje kvartalet"

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Det tredje kvartalet avslutades starkt och resulterade i en god utveckling för Instalco då vår lönsamhet växte mer än omsättningen. Som ett resultat av semestertider är årets tredje kvartal en säsongsmässigt lugnare tid för Instalco. Med det sagt levererar vi genomgående förbättringar jämfört med föregående år. Omsättningen växte med 18,7 procent, varav 3,0 procent organiskt. Vår lönsamhet (EBITA) ökade med 22,7 procent och resulterade i en marginal som uppgick till 7,4 (7,2) procent.

Även om det underliggande behovet och efterfrågan på våra tjänster för både nybyggnation och renovering är generellt hög så dämpas takten på nybeställningar av installationsuppdrag på grund det makroekonomiska läget i övrigt.

Därmed är det glädjande att segment Sverige höll emot väl, samtidigt som segment Övriga Norden redovisar en stark utveckling i kvartalet och stärker EBITA-marginalen till 6,2 (4,3) procent. Både Finland och Norge bidrar till ökningen och vi ser en positiv effekt av vårt lönsamhetsfokus kombinerat med starka förvärv.

Ett mer motståndskraftigt bolag idag
Den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet, trots det rådande marknadsläget, är ett styrkebesked och bevis på kraften i den diversifiering vi har genomgått de senaste åren – såväl geografiskt som breddningen av våra discipliner. Medan efterfrågan på traditionella installationstjänster i ett antal regioner har minskat så går industrisatsningen starkt och vi har fortsatt en låg exponering mot bostadssegmentet.

Samtidigt drar vi nytta av vår inriktning på marknadens mellansegment när det gäller projektstorlek och vår unika balans mellan styrning och decentralisering i organisationen. Vi ser också effekterna av vårt strategiska fokus på det mindre konjunkturkänsliga serviceerbjudandet som i kvartalet stod för 28 procent av våra intäkter. Det gör oss starkare och mer motståndskraftiga än tidigare, även om det inte gör oss helt immuna. Vår orderstock ligger stadigt på en bra nivå.

Fortsatt expansion och förbättrat kassaflöde
Under kvartalet har vi fortsatt exekvera på vår förvärvsstrategi, om än i ett något lugnare tempo. Vårt nya bolag URD Klima Sandnes i Norge ger Instalco exponering mot en ny, spännande region runt Stavanger där det väntas stora investeringar framöver. Efter kvartalets slut adderade vi ännu ett kompletterande bolag till vår växande industridisciplin genom Boas Industriservice i Södertälje.

Som regel föredrar vi att fullt ut äga våra dotterbolag, men för vissa förvärv och start-ups gör vi taktiska undantag vid förvärvs- och uppstartstillfället. Där är planen att fortsätta förvärva ytterligare andelar i lönsamma verksamheter, vilket vi har gjort under det tredje kvartalet.

Vi har under året haft en hög förvärvstakt och är glada över nytillskotten till Instalco-laget. Framåt ligger vårt fokus på att slussa in de nya bolagen i verksamheten. Vi känner oss trygga med vår balansräkning i dagsläget och har ett starkt fokus på vår likviditet, vilket resulterat i det tydligt förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet.

Utökad hållbarhetsrapportering på agendan
Vi intensifierar nu vårt ESG-arbete inom en mängd områden. Exempelvis har vi i Norge nyligen anpassat vår verksamhet i enlighet med den nyinstiftade offentlighetslagen (Åpenhetsloven). Den nya norska lagen kräver en bedömning, kartläggning och rapportering av risker inom områdena mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Syftet är att tydligare förebygga och begränsa negativa konsekvenser inom dessa områden, både i våra dotterbolag och i vår leverantörskedja.

Arbetet med Åpenhetsloven i Norge går hand i hand med anpassningar till andra nya regelverk från EU inom ESG-området som exempelvis CSRD och Taxonomin och även vår egen höjda ambitionsnivå.

Installatörer är nyckelspelare i den gröna omställningen. Utöver arbetet med vår egen verksamhet hjälper vi dagligen våra kunder att välja och förverkliga energieffektiva och resursbesparande installationer när de bygger för en bättre morgondag. Det är en utveckling vi ännu bara har sett början på.

Kvartalsrapporten i sin helhethttps://mb.cision.com/Main/15570/3863907/2389774.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland