Få besökare vid Instalco årsstämma.

Styrelsen omvaldes vid Instalco bolagsstämma

Vid årsstämman i Instalco AB den 7 maj 2020 valdes sittande styrelse till en ny mandatperiod fram till årsstämman 2021. Till ordförande i Instalco omvaldes Olof Ehrlén.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter och Olof Ehrlén omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2019 och det beslutades bland annat om vinstutdelning om 2,30 kronor per aktie samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 (coronaviruset) hade Instalco skapat omfattande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman. Representanter för styrelsen och bolagets revisor var inte närvarande fysiskt på stämman utan deltog per telefon. Representant för valberedningen och bolagets verkställande direktör närvarade fysiskt på stämman medan vd-anförandet i videoformat enbart publicerades på Instalcos hemsida.

Försiktighetsåtgärderna syftade till att årsstämman skulle kunna genomföras med minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och andra intressenter.

Ordförande för årsstämman var Carl Friberg, Advokatfirman Morris.

Övriga beslut i sammanfattning i kommunikén från årsstämman:
https://instalco.se/investerare/pressmeddelanden/a2016f432463dcdd

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland