Tio år av decentraliserad framgång

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet Q3 2023 och bokslutskommunikén januari – december 2023. Just idag, den 15 februari, för tio år sedan grundades Instalco genom ett samgående och förvärv av våra fem första installationsbolag.

Under det fjärde kvartalet uppvisade Instalco sammantaget en bra resultatutveckling med fortsatt god lönsamhet. Nettoomsättningen växte 7,9 procent. Förvärvad tillväxt uppgick till 12,0 procent medan omsättningen minskade 2,6 procent organiskt. Samtidigt har vi levererat i linje med vår uttalade strategi att upprätthålla lönsamheten och presenterar en EBITA-marginal som uppgick till 8,0 (8,1) procent.

Detta är ett kvitto på hur snabbt vår decentraliserade modell med att dela ”best practice” och upprätthålla entreprenörsandan ger oss möjlighet att ställa om utifrån marknadens lokala förutsättningar. Ett tydligt exempel är hur andelen service i våra intäkter ökade ytterligare under kvartalet, till hittills högsta 37 procent, eller 30 procent för helåret.

När vi blickar tillbaka på 2023 kan vi summera en sammantaget bra prestation i från Instalco i det rådande marknadsläget, långt bättre än byggsektorn. Vi levererar genomgående starka siffror jämfört med 2022: intäkter, lönsamhet och kassakonvertering.

Långsiktig, motståndskraftig lönsamhet
Vi har i flera kvartal beskrivit hur vi i nuvarande marknad lägger extra stort fokus på att välja rätt kund och rätt uppdrag, så även under årets sista månader. Vi har sett stora regionala variationer i efterfrågan och prisläge och har aktivt valt att inte gå efter låglönsamma projekt i jakt på volymer. Istället prioriterar vi vår marginal och tar de projekt där kunden är villig att betala för vårt värdeskapande.

Under det fjärde kvartalet har detta resulterat i att orderstocken i stort sett var i linje med föregående år trots den ökade omsättningen. Just nu har vi hellre en något mindre, men kvalitativ, orderstock och lägre tillväxt då vi är övertygade om den långsiktiga potentialen i vår bransch och inte vill vara låsta i svaga projekt när efterfrågan och prisbilden vänder uppåt igen. Det går att skönja ett flertal positiva signaler i marknaden men våra tjänster är sencykliska och det tar viss tid innan förändringen materialiseras i våra siffror. Vi är väl positionerade för ytterligare, lönsam tillväxt när vändningen kommer.

Lugnare förvärvstempo, stabil finansiell ställning
Som ett resultat av vårt höga förvärvstempo under början av året, med ett antal större bolag som anslöt till Instalco-laget, har vi under 2023 totalt sett förvärvat i linje med vår nivå under 2022. Med det sagt har takten varit lägre under det andra halvåret. Under det fjärde kvartalet har vi genomfört två förvärv inom vårt strategiska tillväxtområde industri – ett i Sverige och ett i Finland.

Tack vare en stark resultatutveckling, mycket god kassakonvertering samt färre förvärv under fjärde kvartalet är vår nettoskuld/EBITDA tillbaka inom målet, och uppgick per den sista december till 2,4x. Vi känner oss trygga med vår balansräkning och har med existerande finansieringslösningar möjlighet att även framåt vara fortsatt aktiva inom M&A. Diskussioner med kvalitativa bolag som kan tänkas passa in i vår modell fortlöper, men vi prioriterar att slussa in de nyligen förvärvade bolagen så att de snabbt kan bidra till koncernens fortsatta positiva resultatutveckling och kassaflöde.

Säkerheten främst
Byggindustrin i Sverige har på senaste tiden drabbats av flera tragiska olyckor. Alla aktörer i branschen måste ta detta på största allvar och arbeta för att minimera riskerna för olyckor på våra arbetsplatser. Instalco har en nollvision för arbetsplatsolyckor och vi arbetar kontinuerligt med förebyggande insatser för att skapa en säker arbetsmiljö för våra anställda och underentreprenörer. Bland annat driver vi programmet Trygg medarbetare som även belyser vikten av social trygghet vid sidan av regler och rutiner för att undvika fysiska skador.

Redo för de kommande tio åren
Just den här dagen, den 15 februari, för tio år sedan grundades Instalco genom ett samgående och förvärv av våra fem första installationsbolag. Sedan dess har utvecklingen gått i ett rasande tempo och idag består Instalco-laget av över 130 högpresterande bolag. Genom förvärv, effektiv strategiimplementering och decentraliserat entreprenörskap har vi omformat installationsbranschen och bevisat vår styrka. Trots de utmaningar marknaden har stått inför flera gånger under de här tio åren har vi med vår decentraliserade modell och samverkan bevisat vår anpassningsförmåga och motståndskraft.

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och det entreprenörskap de besitter, och jag vill ta tillfället i akt att tacka alla anställda för deras engagemang och insatser. Jag är stolt över att vara en del av det här teamet. Vi är väl rustade och redo för de kommande tio åren.

 

Kvartalsrapporten i sin helhet:
https://instalco.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland